Instrukcja używania

Przed zastosowaniem wyrobu należy zapoznać się z treścią instrukcji używania.
W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Instruction for use

Before using the product, read the instruction for use.
If in doubt, consult your doctor or pharmacist.

Atopigo®                                   

Koncentrat do kąpieli

Profilaktyka i łagodzenie objawów atopowego zapalenia skóry (AZS).

WYRÓB MEDYCZNY

Atopigo®

Bath concentrate

Prevention and relief of the symptoms of atopic dermatitis (AD).

MEDICAL DEVICE

Zastosowanie

Atopigo® jest koncentratem do przygotowywania kąpieli stosowanych w atopowym zapaleniu skóry. Działa profilaktycznie i łagodząco. Przeznaczony jest wyłącznie do użytku zewnętrznego, po uprzednim rozcieńczeniu wodą według przedstawionego poniżej sposobu postępowania z wyrobem.

Atopigo® można stosować od 3 miesiąca życia.

Intended use

Atopigo® is a concentrate for the preparation of baths used in atopic dermatitis. It has a preventive and soothing effect. It is intended for external use only, after having been diluted with water according to the directions for use presented below.

Atopigo® can be used from 3rd month of age.

Dane techniczno-medyczne

Skład: podchloryn sodu 6%, woda oczyszczona.

Opakowanie jednostkowe stanowi butelka z tworzywa sztucznego zawierająca 100 g wyrobu w postaci płynu z zakrętką zabezpieczającą przed niepożądanym otwarciem przez dzieci. Do każdego opakowania załączona jest miarka.

Technical and medical data

Composition: sodium hypochlorite 6%, purified water.

The unit packaging is a plastic bottle containing 100 g of the product in the form of a liquid with a screw cap protecting against unwanted opening by children. A measuring cup is included with each package.

Opis działania

Atopigo® zawiera podchloryn sodu. Kąpiele w rozcieńczonym podchlorynie sodu są rekomendowane jako bezpieczna metoda zapobiegania i łagodzenia objawów atopowego zapalenia skóry. Kąpiel z dodatkiem Atopigo® oczyszcza skórę z zanieczyszczeń, które powodują nasilenie objawów atopowego zapalenia skóry.

Systematyczne stosowanie kąpieli z dodatkiem Atopigo® przyczynia się do poprawy stanu skóry i jej większej odporności na zakażenia (bakteryjne, grzybicze i wirusowe).

Mechanism of action

Atopigo® contains sodium hypochlorite. Baths in diluted sodium hypochlorite are recommended as a safe method of preventing and alleviating the symptoms of atopic dermatitis. A bath with the addition of Atopigo® cleanses the skin of impurities that exacerbate the symptoms of atopic dermatitis.

Regular bathing with the addition of Atopigo® improve skin condition and increase its resistance to infections (bacterial, fungal and viral).

Sposób postępowania z wyrobem

Kąpiel w wannie

Przed pierwszym użyciem wyrobu należy ustalić poziom w wannie odpowiadający 100 litrom wody za pomocą naczynia o znanej pojemności.

KROK 1

Napełnić wannę 100 litrami letniej wody (o temperaturze około  37ºC).

Ostrożnie dodać do wody całą zawartość butelki. Użyć rękawiczek ochronnych.

Dokładnie wymieszać zawartość wanny.

KROK 2

Zanurzyć ciało w przygotowanej kąpieli. Nie zanurzać głowy.

Czas trwania kąpieli: 10 minut.

KROK 3

Dokładnie opłukać ciało za pomocą letniej, bieżącej wody.

KROK 4

Delikatnie osuszyć ciało ręcznikiem. Nie pocierać skóry.

KROK 5

Gdy skóra jest jeszcze lekko wilgotna, użyć leków stosowanych na skórę (jeżeli są przepisane przez lekarza) a następnie emolientu.

Powtarzać kąpiel 2 – 3 razy w tygodniu lub według zaleceń lekarza.

Kąpiel w wanience

Należy odmierzyć miarką 5 mililitrów wyrobu na każde 5 litrów wody. Użyć rękawiczek ochronnych.
Rozprowadzić wyrób dokładnie mieszając zawartość wanienki.

Dalej postępować jak opisano powyżej (KROK 2 – 5).

Po każdorazowym użyciu wyrobu dokładnie zamykać opakowanie.

Directions for use

 

Bath in the bathtub

Before using the product for the first time, determine the level in the bathtub that corresponds to 100 liters of water using a container of known capacity.

STEP 1

Fill the bathtub with 100 liters of tepid water (at a temperature of approx. 37ºC).

Carefully add the entire content of the bottle to the water. Use protective gloves.

Mix the content of the bathtub thoroughly.

STEP 2

Immerse the body in the prepared bath. Do not immerse the head.

Duration of bath: 10 minutes.

STEP 3

Rinse your body thoroughly with tepid running water.

STEP 4

Gently dry the body with a towel. Do not rub the skin.

STEP 5

When the skin is still slightly moist, apply topical medications (if prescribed by a doctor), then use emollients.

Repeat the bath 2 – 3 times a week or as indicated by the doctor.

Bath in a small bathtub

Measure 5 milliliters of product for every 5 liters of water. Use protective gloves.
Spread the product by thoroughly mixing the contents of the bathtub.

Proceed as described above (STEP 2 – 5).

Close the container tightly after each use.

Ostrzeżenia, środki ostrożności i przeciwwskazania

Kąpiel

 • Nie używać kąpieli z wyrobem Atopigo® w przypadku znanej alergii kontaktowej na chlor i produkty zawierające podchloryn sodu.
 • Ustalić poziom odpowiadający 100 litrom wody w wannie lub mniejszej ilości wody w przypadku przygotowywania kąpieli w wanience. Odmierzenie większej niż zalecana ilości wody skutkuje brakiem skuteczności, natomiast odmierzenie mniejszej objętości wody wiąże się z ryzykiem podrażnień.
 • Nie stosować zbyt ciepłej wody do przygotowania kąpieli. Zastosowanie zbyt ciepłej wody do przygotowania kąpieli może prowadzić do uwolnienia się gazowego chloru, zaostrzenia objawów astmy oraz do przesuszenia skóry.
 • Nie dodawać do kąpieli innych produktów.
 • Nie zanurzać głowy w kąpieli.
 • Zaprzestać używania kąpieli jeśli pojawi się zaczerwienienie lub podrażnienie skóry.
 • Dokładnie opłukać ciało po kąpieli. Pominięcie tego kroku może prowadzić do wystąpienia swędzenia i podrażnienia skóry.

Koncentrat do kąpieli przed rozcieńczeniem

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu.

Nie stosować koncentratu bezpośrednio na skórę. Podczas przygotowywania kąpieli należy zachować szczególną ostrożność i używać rękawiczek ochronnych.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody lub prysznicem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można łatwo je usunąć. Nadal płukać.

W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ, lekarzem.

Może powodować korozję metali. Unikać kontaktu z metalami ze względu na silną reaktywność.

Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

W kontakcie z kwasami uwalnia toksyczne gazy. Przechowywać wyłącznie w oryginalnym opakowaniu.

Może odbarwiać tkaniny.

Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z wymaganiami dotyczącymi utylizacji.

Warnings, precautions and contraindications

Bath

 • Do not use a bath with Atopigo® if there is a known contact allergy to chlorine and products containing sodium hypochlorite.
 • Determine the level corresponding to 100 liters of water in the bathtub or a smaller amount of water when preparing a bath in a small bathtub. Measuring more than the recommended amount of water results in a lack of efficacy, while measuring a smaller volume of water is associated with a risk of irritation.
 • Do not use too warm water to prepare the bath. The use of too warm water for the preparation of the bath can lead to the release of chlorine gas, exacerbation of asthma symptoms and drying of the skin.
 • Do not add other products to the bath.
 • Do not immerse the head in the bath.
 • Stop using the bath if redness or skin irritation occurs.
 • Rinse body thoroughly after bathing. Skipping this step can lead to itching and skin irritation.

Bath concentrate before dilution

Causes severe skin burns and eye damage.
Do not use the concentrate directly on the skin. When preparing the bath, be very careful and use protective gloves.

IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water or shower.

IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTER, doctor.

May be corrosive to metals. Avoid contact with metals due to strong reactivity.

Very toxic to aquatic life with long lasting effects.

Contact with acids liberates toxic gas. Store only in the original packaging.

Can bleach fabric.

 

Dispose contents/container in accordance with requirements of utilization.

Miejsce i warunki przechowywania

Przechowywać w dokładnie zamkniętym opakowaniu. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Przechowywać w temperaturze 2 – 8ºC. W przypadku przechowywania wyrobu w temperaturze 2 – 8ºC okres ważności nie ulega zmianie.

Podczas stosowania wyrób można przechowywać w temperaturze poniżej 25ºC. Datę wyciągnięcia z lodówki należy zapisać na etykiecie butelki. Zużyć w ciągu 3 miesięcy.

Chronić przed światłem słonecznym.

Nr serii wyrobu podany jest na opakowaniu zewnętrznym i bezpośrednim wyrobu.

Data ważności podana jest na opakowaniu zewnętrznym i bezpośrednim wyrobu. Nie stosować wyrobu po upływie daty ważności.

Place and storage conditions

Keep container tightly closed. Keep out of the reach of children.

Store at 2 – 8ºC. When the product is stored at 2 – 8ºC, the expiry date does not change.

During use, the product can be stored at a temperature below 25ºC. The date of removal from the fridge should be written on the bottle label. Use within 3 months.

Keep away from sunlight.

The lot number is given on the outer and primary package.

The expiry date is given on the outer and primary package. Do not use the product after expiry date.

Każdy poważny incydent związany z wyrobem należy zgłosić producentowi i właściwemu organowi (Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych). Any serious incident related to the product should be reported to the manufacturer and the appropriate agency (President of the Office for Registration of Medicinal Products, Medical Devices and Biocidal Products).

Producent:

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9
35-105 Rzeszów, Polska

www.chema.rzeszow.pl
chema@chema.rzeszow.pl

Manufacturer:

CHEMA-ELEKTROMET

Spółdzielnia Pracy

ul. Przemysłowa 9
35-105 Rzeszów, Polska

www.chema.rzeszow.pl
chema@chema.rzeszow.pl

Opracowano: 2020-04 Prepared: 2020-04

Instrukcja używania (pobierz)

Instruction for use (download)